Sjetne IL

Hovedkontakt for politiattester

Hovedkontakt for politiattester

I Sjetne IL er det en hovedkontaktperson, en vara kontaktperson og styreleder som er satt til å håndtere politiattester. Begge kjønn er representert, og kontaktinformasjon står på Sjetne IL sin nettside. Hovedkontaktperson, vara kontaktperson og styrets leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til opplysninger de får kjennskap til.

Hvem skal ha politiattest:

Alle som utfører oppgaver for Sjetne IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller med funksjonshemming, skal ha gyldig politiattest. Nedre aldersgrense er 15 år. Med tillits- eller ansvarsforhold menes:

Oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi/sette personen i en slik posisjon over tid (enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom).

Hovedstyret har definert at alle som er lagledere, trenere, aktivitetsledere, oppmenn og foreldrekontakter, skal til enhver tid ha gyldig attest. En gyldig attest er:

 • Utstedt med riktig formål: Frivillige organisasjoner
 • Utstedt med tilknytning til Sjetne IL (attesten er ikke gyldig hvis man har den med seg fra tidligere verv i annen klubb)
 • Attesten er ikke gyldig hvis en person har vært borte fra idrettslaget en periode og igjen påtar seg nye oppgaver for idrettslaget

Oppgaver i forhold til politiattester

 1. Informasjon: Hovedkontaktperson skal holde seg oppdatert i forhold til prosedyren for politiattester for idrettslag. Vedkommende skal være tilgjengelig på oppgitte tidspunkt for å gi generell og individuell veiledning i forhold til politiattester. Idrettslagets nettside skal inneholde oppdatert informasjon.    
 2. Søknad politiattest:
 • Avkreve politiattest: Det er kun hovedstyret i Sjetne IL som kan avkreve politiattest, ut i fra hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.
 • Sende bekreftelse på formål: Vedkommende som skal søke om politiattest, får tilsendt på epost et utfylt skjema «Bekreftelse på formål». På bekreftelsen står det navn, personnummer, formål med bekreftelsen, stillingsbeskrivelse, navn på organisasjon og lovhjemmel. Skjemaet er signert av hovedkontakt i hovedstyret. Mailkorrespondansen slettes i etterkant, ettersom de inneholder personsensitiv informasjon. 
 • Kontrollere attest: Vedkommende som søker om politiattest, får søknaden sendt hjem til seg og skal kontakte kontaktpersonen for fremvisning. Fremvisning skjer ved personlig oppmøte eller ved å skanne attesten og sende på mail. Hvis attest sendes på mail, slettes korrespondansen i etterkant. Attesten skal kun fremvises, ikke lagres hos idrettslaget
  • På attesten vil det stå «intet å bemerke» hvis vedkommende ikke har anmerkninger ift Politiregisterloven § 39, første ledd, andre og tredje punktum.
  • En attest med anmerkning betyr at vedkommende har en dom eller for tiden er siktet for seksualforbrytelse, og skal ikke settes i oppgaver som innebærer ansvars- eller tillitsforhold i forhold til barn. Attesten inneholder sensitive opplysninger, og skal behandles konfidensielt. Den styreoppnevnte skal kontakte NIF sentralt på epost ( politiattest@idrettsforbundet.no )for videre veiledning.
 • Registrere gyldig politiattest: Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisning. Informasjon lagres i et Excel skjema. Skjemaet er lagret på en minnebrikke med kode. I tillegg registreres det i idrettslagets medlemsregister på individnivå når vedkommende har fremvist attest.
 1. Revisjon: Årlig (i september) skal listene der gyldige politiattester er registrert, kontrolleres opp mot oppdatert liste fra hver særavdeling. Listen skal inneholde navn over de som har roller/oppgaver som kommer inn under ordningen om politiattest.

 

Aktuelle linker:

Sensitiv personopplysninger https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

politiattest@idrettsforbundet.no

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/Veiledernettversjon.aspx

 

Sjetne IL © | post@sjetneil.no | Postboks 9529, 7487 TRONDHEIM | Org.nr: 984802021

Besøksadresse:
Parallellen 18
7081 SJETNEMARKA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift